Regulamin korzystania z usługi Dziennikus.pl

(obowiązuje od dnia 10.03.2016)

Słowniczek

Licencja - uprawnienie do korzystania z Dziennikus.pl przez Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie.
Operator - podmiot świadczący usługę dostępu do Dziennikus.pl – Dziennikus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku(80-321) przy ul. Poczty Gdańskiej 4/4, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000548858, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, NIP 5842740616
Opiekun - rodzic lub inny opiekun prawny ucznia Szkoły, który uzyskał dostęp do Dziennikus.pl. W przypadku szkół prowadzących zajęcia dla osób pełnoletnich, zapisy Regulaminu dotyczące Opiekuna stosuje się do Ucznia.
Dziennikus.pl - nowoczesna aplikacja informatyczna nazywana też: Platforma Szkolna Dziennikus.pl, umożliwiająca m.in. wprowadzanie, edytowanie, przeglądanie oraz usuwanie danych dotyczących ocen oraz frekwencji Ucznia Szkoły.
Szkoła - placówka edukacyjna, która wyraziła zgodę na korzystanie z Dziennikus.pl i zawarła stosowną umowę z Operatorem.
Umowa - umowa o korzystanie z Dziennikus.pl zawarta z Opiekunem, której treść określona jest niniejszym Regulaminem.
Uczeń - osoba fizyczna, znajdująca się pod pieczą Opiekuna, która jest słuchaczem danej Szkoły.
Użytkownik - uczeń Szkoły, nauczyciel, Opiekun mający dostęp do Dziennikus.pl na zasadach określonych niżej.

Paragraf 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich Operator drogą elektroniczną świadczy usługę korzystania z Dziennikus.pl Użytkownikom oraz wynikłe stąd prawa i obowiązki Stron. Regulamin ten stanowi Regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 2. Warunkiem korzystania z Dziennikus.pl jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu
 3. Użytkownik może przyjąć Regulamin poprzez:
  1. Kliknięcie na przycisk „przyjmuję Regulamin”
  2. Faktyczne korzystanie z Dziennikus.pl

Paragraf 2. Rejestracja i zawarcie Umowy

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Dziennikus.pl jest utworzenie konta w bazie użytkowników Operatora.
 2. Rejestracja konta możliwa jest niezależnie od uzyskania przez Operatora zgody na przetwarzanie danych Użytkowania w związku z funkcjonowaniem Dziennikus.pl, nie jest również uzależniona od otrzymania zgody na otrzymywanie za pośrednictwem tego konta informacji handlowych na temat usług i produktów oferowanych przez Operatora.
 3. Rejestracja szkoły możliwa jest jedynie przez uprawionego do jej reprezentacji przedstawiciela placówki, po podpisaniu pisemnej umowy o korzystanie z Dziennikus.pl i wprowadzeniu kodu aktywacyjnego otrzymanego przez Operatora. Konto szkoły jest aktywne w trakcie obowiązywania umowy o korzystanie z Dziennikus.pl.
 4. Rejestracja pozostałych użytkowników następuje po wprowadzeniu loginu – stanowiącego adres e-mail, kodu aktywacyjnego otrzymanego od szkoły lub Operatora, hasła oraz akceptacji postanowień poniższego Regulaminu, co umożliwia utworzenie indywidualnego konta.
 5. Warunkiem dostępu do indywidualnego kontaUżytkownika jest obowiązywanie umowy pomiędzy szkołą, a Operatorem. W przypadku rozwiązania umowy łączącej Operatora ze szkołą indywidualne konto Użytkownika wygasa.
 6. Wraz z wygaśnięciem konta Opiekuna, bez względu na przyczynę, wygasa umowa pomiędzy Operatorem a Opiekunem.

Paragraf 3. Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w celu uniemożliwienia dostępu do Dziennikus.pl osobom nieupoważnionym.
 2. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia awarii i usterek Dziennikus.pl,
 3. Operator ma prawo do dokonywania zmian w Dziennikus.pl nie pogarszających jego funkcjonalności, chyba że takie zmiany są niezbędne dla zachowania integralności i stabilności Dziennikus.pl lub wynikają z przepisów prawa.
 4. Operator ma prawo zawiesić lub wygasić konto Użytkownika, który korzysta z Dziennikus.pl niezgodnie z przeznaczeniem, wykonuje operacje grożące naruszeniem stabilności i prawidłowości pracy Dziennikus.pl oraz bezpieczeństwu danych innych Użytkowników,
 5. W przypadku trwałego zaniechania wypełniania Dziennikus.pl danymi przez Szkołę Operator ma prawo wygaszenia konta Użytkowników.
 6. Operator nie jest odpowiedzialny za poprawność, kompletność i aktualność danych wprowadzonych do Dziennikus.pl przez Szkołę, Użytkowników.
 7. Operator ma prawo do wyboru miejsca przechowywania danych wprowadzonych do Dziennikus.pl oraz do wyboru podmiotu, który będzie przechowywał te dane, przy czym dane będą przechowywane na ternie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Operator ma prawo na Indywidualnych Kontach Użytkowników zamieszkać informacje handlowe o usługach i produktach oferowanych przez Operatora.
 9. Operator ma prawo do rejestracji historii zmian dokonywanych w Dziennikus.pl oraz autorów tych zmian,

Paragraf 4. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownicy mają prawo do korzystania z Dziennikus.pl zgodnie z udzielonymi im Uprawnieniami.
 2. Opiekunowie i Uczniowie uzyskują dostęp do Dziennikus.pl jedynie w zakresie danych ich dotyczących.
 3. Nauczyciel uzyskuje dostęp do Dziennikus.pl w zakresie uprawnień nadanych mu przez szkołę.
 4. Opiekunowie i Uczniowie uzyskują bezpłatny wgląd do dziennika elektronicznego w zakresie danych ich dotyczących.
 5. Dostęp do funkcji innych niż wgląd do dziennika elektronicznego prowadzonego w ramach Dziennikus.pl jest odpłatny.
 6. Użytkownicy nie mają prawa do dokonywania zmian w Dziennikus.pl za wyjątkiem zmian stanowiących wykorzystanie udostępnionych funkcji Dziennikus.pl.
 7. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji na usługi świadczone przez Operatora. Reklamacje mogą być zgłoszone telefonicznie, mailowo.

Paragraf 5. Ochrona danych osobowych

 1. Operator będzie przetwarzał powierzone mu dane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej ustawa o ochronie danych) oraz przepisach wykonawczych,
 2. Szkoła, jako administrator danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danychprzekazała Operatorowi dane niezbędne do realizacji umowy o korzystanie z Dziennikus.pl w celu umożliwienia prowadzenia dziennika elektronicznego,
 3. Operator zobowiązuje się przetwarzać dane uzyskane od Użytkowników wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z Dziennikus.pl oraz realizacji uprawnień Operatora wskazanych w tym Regulaminie.
 4. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia danych osobowych otrzymanych od Szkoły po zakończeniu korzystania przez Szkołę z Dziennikus.pl, bez względu na jego przyczynę. W przypadku zlecenia Operatorowi przechowywania kopii bezpieczeństwa Dziennikus.pl wraz z danymi, zasady przetwarzania danych osobowych tam umieszczonych określi odrębna umowa ze Szkołą.
 5. Prawo wglądu do zgromadzonych przez administratora danych może zostać wykonane przez Użytkowania osobiście w Szkole oraz zdalnie za pomocą Dziennikus.pl.
 6. Prawo do poprawiania danych przekazanych przez Szkołę przysługuje jedynie Szkole lub Nauczycielom, którzy dane te wprowadzili, chyba że uprawnienie to przysługuje innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Użytkownik, którego dane są przetwarzane ma prawo do zgłoszenia żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
 8. Operator zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych,
 9. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Paragraf 6. Bezpieczeństwo i poufność

 1. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie i integralność Dziennikus.pl. W przypadku awarii lub usterek Dziennikus.pl Operator niezwłocznie przystąpi do ich nieodpłatnego usunięcia,
 2. Dane wprowadzone przez Szkołę będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z obsługą użytkowników i dostarczenia im usług związanych z Dziennikus.pl,
 3. Użytkownicy zobowiązują się do zaniechania wszelkich działań mogących wpłynąć na bezpieczeństwo Dziennikus.pl i zawartych w nich danych. Operator nie odpowiada za następstwa ujawnienia lub zagubienia loginów i/lub haseł do indywidualnych kont Użytkowników,
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za publiczne ujawnienie danych wprowadzonych do Dziennikus.pl, ich utratę lub zniekształcenie wynikłe z przyczyn innych niż wina umyślna Operatora.

Paragraf 7. Prawa autorskie i ochrona baz danych

 1. Wszelkie prawa autorskie do Dziennikus.pl oraz jego samodzielnych elementów przysługują wyłącznie Operatorowi za wyjątkiem licencji udzielanych Użytkownikom na zasadach określanych niżej.
 2. Użytkownicy otrzymują na okres określony w umowie między Operatorem a Szkołą, czasowe, nieograniczone terytorialnie, bezpłatne, ograniczone prawo do korzystania z Dziennikus.pl na następujących polach:
  1. Przeglądanie danych wprowadzonych do Dziennikus.pl oraz wykonywanie na nich działań dozwolonych przez Dziennikus.pl,
  2. Wydruk danych z Dziennikus.pl,
  3. Przechowywanie danych zgromadzonych w Dziennikus.pl na optycznych i magnetycznych nośnikach informacji,
 3. Operator zobowiązuje się do zaniechania sprzedaży bazy danych powstałej w wyniku korzystania przez Użytkowników z Dziennikus.pl.

Paragraf 8. Wymagania techniczne do korzystania z Dziennikus.pl

 1. Operator zapewnia poprawne działanie Dziennikus.pl na przeglądarkach internetowych Chrome, Firefox, oraz Opera, w wersjach z 2010 roku oraz późniejszych.
 2. Do poprawnego działania Dziennikus.pl niezbędny jest komputer posiadający:
  1. System operacyjny umożliwiający korzystanie z przeglądarek internetowych wymienionych w paragrafie 8 ustęp 1 niniejszego regulaminu.
  2. Minimum 2GB pamięci ram dla 32 bitowego systemu operacyjnego lub minimum 4GB pamięci ram dla 64 bitowego systemu operacyjnego.
  3. Dowolny procesor wyprodukowany po 2009 roku..
 3. Do płynnego działania Dziennikus.pl Operator zaleca korzystanie z łącza internetowego o prędkości nie mniejszej niż 1Mb/s.
Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik